OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Artykuł 1 – Definicje

 

W niniejszych ogólnych warunkach korzystania z witryny poniższym terminom nadaje się podane przy nich znaczenie:

 

Ogólne Warunki Korzystania: ogół postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, mających na celu uregulowanie sposobów i zasad dostępu i korzystania z wymienionych niżej witryn internetowych opublikowanych przez ArcelorMittal Distribution Solutions.

 

 

Zawartość: pojęcie to obejmuje w szczególności strukturę/architekturę Serwisów, treści artykułów wstępnych, filmy, teksty, nagłówki, projekty, obrazy, fotografie, wizerunki, dźwięki, a także wszelkie inne treści zamieszczone w Serwisach i/lub innych elementach wchodzących w skład Serwisów;

 

Strony: publiczny serwis komunikacyjny publikowany przez ArcelorMittal Distribution Solutions, dostępny pod adresem https://e-steelarcelormittal.com;

 

Serwisy: serwisy dostępne na Stronach, publikowane przez ArcelorMittal Distribution Solutions.

 

 

 

Artykuł 2 – Zakres warunków korzystania i ich akceptacja

 

 

 

2.1. Akceptacja Ogólnych Warunków Korzystania

 

Ogólne Warunki Korzystania mają zastosowanie wyłącznie do relacji pomiędzy firmą ArcelorMittal Distribution Solutions a każdym z użytkowników chcących uzyskać dostęp do Stron i korzystać z Serwisów.

 

Wszelkie połączenia ze Stronami ArcelorMittal Distribution Solutions oraz przeglądanie i korzystanie z ich Zawartości odbywają się w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania, których celem jest określenie sposobu korzystania z Serwisów i Zawartości oferowanych na Stronach. Każde wejście na którąkolwiek ze Stron automatycznie wiąże się ze stosowaniem i pełną akceptacją zasad i warunków określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Korzystania. Jeśli użytkownik odmawia akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, musi zrezygnować z wchodzenia na Strony.

 

Dostęp do niektórych Serwisów może być również uzależniony od pełnej akceptacji szczególnych warunków korzystania z nich (zwanych dalej „Szczególnymi warunkami korzystania”).

 

 

 

2.2. Rozwinięcie Ogólnych Warunków Korzystania

 

Ogólne Warunki Korzystania obowiązują podczas łączenia się ze Stronami i korzystania z nich i/lub w wyniku zaakceptowania Ogólnych Warunki Korzystania podczas tworzenia konta. ArcelorMittal Distribution Solutions może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do Ogólnych Warunków Korzystania w celu dostosowania ich do zmian w Serwisach i/lub ich funkcjonowaniu, pod warunkiem wyraźnego poinformowania o zmianach. Korzystanie ze Stron przez Użytkownika po opublikowaniu zmian w Internecie oznacza, że zmiany zostały przez niego zaakceptowanie bez zastrzeżeń. ArcelorMittal Distribution Solutions prosi zatem Użytkowników o regularne przeglądanie Ogólnych Warunków Korzystania.

 

 

 

 

Artykuł 3 – Hiperłącza zewnętrzne i serwisy osób trzecich

 

 

 

Strony mogą zawierać hiperłącza, zapewniać dostęp do informacji, treści i serwisów związanych z innymi Stronami oraz mogą umożliwiać dostęp do serwisów osób trzecich.

 

Użytkownik formalnie akceptuje fakt, że ArcelorMittal Distribution Solutions nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za informacje, treści, serwisy lub elementy dostępne na stronach internetowych osób trzecich lub pochodzące ze źródeł internetowych osób trzecich, ani za ewentualne szkody, domniemane, bądź rzeczywiste, mogące wynikać z dostępu lub korzystania z informacji, treści, serwisów lub elementów udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub pochodzących ze źródeł internetowych osób trzecich.

 

Każdy Użytkownik korzystający z dostępu do serwisów osób trzecich podlega wyłącznie specjalnym warunkom korzystania i/lub sprzedaży mającym zastosowanie do serwisów osób trzecich.

 

Należy mieć na uwadze fakt, że ArcelorMittal Distribution Solutions nie ma kontroli nad Stronami zawierającymi hiperłącza do stron osób trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość.

 

 

 

Artykuł 4 – Własność intelektualna

 

 

 

4.1. Prawa własności intelektualnej dotyczące zawartości Stron ArcelorMittal Distribution Solutions

 

Wszystkie elementy Stron ArcelorMittal Distribution Solutions (w pierwszym rzędzie struktura, wszelkie teksty, zdjęcia, filmy, dane, wizerunki, loga, ilustracje marek i inne reprodukowane elementy) są zastrzeżone i chronione prawem własności intelektualnej obowiązującym w Belgii i/lub na całym świecie.

 

ArcelorMittal Distribution Solutions udziela Użytkownikowi niezbywalnego, bezinteresownego, niewyłącznego, osobistego i prywatnego pozwolenia na korzystanie z Serwisów i Stron wyłącznie do użytku osobistego, w ścisłej zgodzie z warunkami korzystania określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Korzystania.

 

Każde nieuprawnione korzystanie z wszystkich lub części elementów Serwisów i Stron może być podstawą do podjęcia działań prawnych.

 

 

 

4.2. Prawa własności intelektualnej dotyczące stron współredagowanych

 

Każdy Użytkownik zamieszczający treści i komentarze na Stronach za pośrednictwem funkcji współredagowania udziela firmie ArcelorMittal Distribution Solutions gwarancji, iż posiada niezbędne prawa wymagane do publikowania i/lub udostępniania tych treści. Przez prawa rozumie się prawa objęte belgijską ustawą o własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej związane ze znakami towarowymi, rysunkami lub modelami umieszczonymi na dowolnym nośniku istniejącym obecnie lub w przyszłości.

 

ArcelorMittal Distribution Solutions nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności z powodu zamieszczenia online treści i/lub komentarzy przez Użytkownika nieposiadającego niezbędnych do tego praw.

 

Każdy Użytkownik zrzeka się nieodpłatnie i bez zastrzegania wyłączności swoich praw na rzecz ArcelorMittal Distribution Solutions na cały okres trwania praw własności intelektualnej, począwszy od momentu przekazania za pomocą jakichkolwiek środków treści i komentarzy Użytkownika, w szczególności prawa własności utworów literackich i artystycznych, prawa do powielania, wyświetlania, kopiowania, rozporządzania, modyfikowania, ponownego publikowania, przekazywania, rozpowszechniania, adaptowania oraz, w ogólności, wykorzystywania całości lub części treści i komentarzy Użytkownika na Stronach ArcelorMittal Distribution Solutions oraz wszelkich serwisów powiązanych w celu promocji działalności tych stron internetowych.

 

Przyznanie praw nie jest ograniczone pod względem terytorium, sposobu wykorzystania, rodzaju nośnika ani środków rozpowszechniania i obejmuje środki rozpowszechniania zarówno obecnie znane, jak i nieznane.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że niektóre jego treści mogą zostać przeformatowane, wyłącznie na potrzeby techniczne dozwolonych zastosowań.

 

Użytkownik formalnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że żadne wykorzystanie jego treści i komentarzy dozwolone w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania nie może stanowić podstawy do uzyskania jakiegokolwiek wynagrodzenia (w naturze lub w gotówce).

 

 

 

4.3. Prawa własności intelektualnej dotyczące znaków towarowych

 

Zabronione jest wykorzystywanie i kopiowanie bez formalnej zgody nazw i/lub wizerunków wniesionych przez ArcelorMittal Distribution Solutions i spółki z grupy ArcelorMittal Distribution Solutions. W ogólności, każde nieuprawnione powielanie znaków towarowych, nazw produktów, usług lub firm wymienionych na Stronach ArcelorMittal Distribution Solutions może spowodować podjęcie działań prawnych.

 

Artykuł 5 – Odpowiedzialność i gwarancja

 

 

 

Użytkownik ma świadomość faktu, że ArcelorMittal Distribution Solutions angażuje zasoby do dostarczania Serwisów i dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować stały dostęp do Stron i Serwisów, niemniej możliwe są przerwy w dostępie z powodu konserwacji lub modernizacji mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Stron, przy czym ArcelorMittal Distribution Solutions nie ma obowiązku wcześniejszego powiadamiania Użytkowników o przerwach.

 

W szczególności ArcelorMittal Distribution Solutions nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej ryzyka przerwania lub nieprawidłowego działania połączenia online, zatorów w sieci i/lub systemach komputerowych, naruszeń ze strony nieupoważnionych osób trzecich oraz zarażenia ewentualnymi wirusami obecnymi w rzeczonych sieciach i serwisach.

 

ArcelorMittal Distribution Solutions nie odpowiada za przerwę w działaniu lub zmianę jakości Stron i Serwisów spowodowaną niespodziewanym wystąpieniem przypadku siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uważa się w szczególności następujące sytuacje: wyjątkowo złe warunki pogodowe, klęski żywiołowe, pożary i powodzie, wyładowania atmosferyczne, ataki, przerwy i blokady elektronicznych sieci telekomunikacyjnych, szkody spowodowane przez wirusy, których nie można wyeliminować za pomocą zabezpieczeń dostępnych na rynku, a także wszelkie powinności prawne, regulacyjne lub dotyczące porządku publicznego nałożone przez właściwe organy, których skutkiem jest istotna modyfikacja niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania, względnie wszelkie inne zdarzenia o charakterze siły wyższej lub nieprzewidziane zdarzenia, określone przez obowiązujące przepisy i orzecznictwo francuskiego Sądu Kasacyjnego.

 

ArcelorMittal Distribution Solutions zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawdziwość i dokładność informacji dostępnych na wszystkich Stronach, niemniej nie może odpowiadać za nieścisłość informacji, ani za ich wykorzystanie lub interpretację przez Użytkowników.

 

Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć firmę ArcelorMittal Distribution Solutions przed ewentualną skargą lub pozwem sądowym – oraz możliwymi, związanymi z tym konsekwencjami finansowymi – spowodowanym lub wynikającym, bezpośrednio lub pośrednio, z jego działań manipulacyjnych lub korzystania ze Stron, a także przed domniemanym naruszeniem Ogólnych Warunków Korzystania lub obowiązujących przepisów prawnych, oraz zabezpieczyć ArcelorMittal Distribution Solutions przed ewentualnym odwołaniem, w tym także przed wszelkimi, mogącymi wyniknąć stąd sporami prawnymi. Gwarancja zabezpieczenia obejmuje wszelkie należne opłaty, a także honoraria adwokackie i koszty prawne ograniczone do zasadnej wysokości.

 

 

 

Artykuł 6 – Ograniczenie odpowiedzialności

 

 

 

Gwarancja ArcelorMittal Distribution Solutions nie obejmuje działania i zmian Stron i Serwisów w zakresie spowodowanym jakością połączenia internetowego i/lub konfiguracji technicznych, na które ArcelorMittal Distribution Solutions nie ma wpływu.

 

ArcelorMittal Distribution Solutions nie odpowiada za ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie, w tym utratę zysku, klientów, danych lub jakąkolwiek inną utratę własności niematerialnej, stratę lub szkodę, która może wystąpić w związku z korzystaniem ze Stron – lub przeciwnie, w związku z brakiem dostępu do nich – nawet jeśli została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody.

 

Ewentualne odszkodowanie za szkody wynikłe z niewypełnienia przez firmę ArcelorMittal Distribution Solutions któregoś ze zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ograniczone będzie do wysokości bezpośredniej, osobistej i ustalonej szkody, z wyraźnym wyłączeniem odszkodowania za ewentualne szkody i straty pośrednie i niematerialne, takie jak szkody finansowe, szkody handlowe, utrata możliwości korzystania i obrotu, utrata danych.

 

 

 

Artykuł 7 – Klauzula podzielności

 

 

 

Ewentualna częściowa nieważność, bezskuteczność lub niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W stosownych przypadkach strony zobowiązują się do zastąpienia danego postanowienia ważną i wykonalną klauzulą, która w możliwie największym stopniu odpowiada pierwotnemu celowi danego postanowienia.

 

 

 

Artykuł 8– Odstąpienie od egzekwowania

 

 

 

Nieegzekwowanie przez ArcelorMittal Distribution Solutions, w drodze wyjątku, przestrzegania postanowienia stanowiącego część niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania nie może być w żadnym wypadku interpretowane jako odstąpienie od egzekwowania przestrzegania tego postanowienia w przyszłości.

 

 

 

Artykuł 9 – Spory sądowe i prawo właściwe

 

 

 

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania, a także relacje istniejące pomiędzy stronami, podlegają w całości i wyłącznie przepisom prawa francuskiego.