Algemene voorwaarden voor de website

 

Artikel 1 - Definities

 

Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden van de website worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden voor gebruik: verwijst naar de som van de bepalingen in deze voorwaarden die bedoeld zijn om de modaliteiten en regels voor toegang en gebruik van de hieronder genoemde websites en gepubliceerd door ArcelorMittal Distribution Solutions te regelen.

Inhoud: verwijst naar, maar is niet beperkt tot, de structuur/architectuur van de diensten, de redactionele inhoud, de video's, de teksten, koppen, ontwerpen, afbeeldingen, foto's, beelden, geluiden, evenals elk andere inhoud die op de diensten is gevestigd en/of elk andere element dat de diensten samenstelt;

Sites: verwijst naar de publieke communicatiedienst die door ArcelorMittal Distribution Solutions wordt gepubliceerd en toegankelijk is op het adres https://e-steelarcelormittal.com;

Service(s): verwijst naar de diensten die toegankelijk zijn vanaf de sites en gepubliceerd door ArcelorMittal Distribution Solutions.

 

Artikel 2 - Toepassingsbereik en acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

 

2.1. Acceptatie van de algemene voorwaarden voor gebruik

De algemene voorwaarden voor gebruik zijn uitsluitend van toepassing tussen het bedrijf ArcelorMittal Distribution Solutions en elke gebruiker die de sites wil bezoeken en de diensten wil gebruiken.

Elke verbinding met de sites van ArcelorMittal Distribution Solutions en elke consultatie en gebruik van hun inhoud vindt plaats in het kader van deze Algemene Voorwaarden voor Gebruik, waarvan het doel is om de modaliteiten van gebruik van de diensten en de inhoud die op de sites worden aangeboden vast te stellen. Elke toegang tot één van de sites betekent automatisch de toepassing en de volledige acceptatie van de regels en voorwaarden die in deze algemene voorwaarden voor gebruik zijn vastgelegd. Als een gebruiker weigert deze algemene voorwaarden voor gebruik te accepteren, moet hij zich onthouden van elke toegang tot de sites.

Toegang tot bepaalde diensten kan ook onderworpen zijn aan volledige acceptatie van de specifieke gebruiksvoorwaarden (hierna aangeduid als 'Specifieke Gebruiksvoorwaarden').

 

2.2. Ontwikkeling van de algemene voorwaarden voor gebruik

De algemene voorwaarden voor gebruik zijn van kracht bij het verbinden met, en het gebruiken van de sites en/of worden aanvaard bij het aanmaken van een account. ArcelorMittal Distribution Solutions is echter vrij om veranderingen aan te brengen in de algemene voorwaarden voor gebruik op elk moment, onder specifieke vermelding door ArcelorMittal Distribution Solutions, om ze aan te passen aan ontwikkelingen in de diensten en/of de bedrijfsvoering daarvan. Dit wordt beschouwd als zonder voorbehoud geaccepteerd door elke gebruiker die de sites gebruikt na hun online publicatie. ArcelorMittal Distribution Solutions vraagt daarom aan de gebruiker om regelmatig de algemene voorwaarden voor gebruik te raadplegen.

 

Artikel 3 - Externe links en diensten van derden

 

De sites kunnen hyperlinks bieden, toegang verlenen tot informatie, inhoud, diensten die verband houden met andere sites en kunnen toegang verlenen tot de diensten van derden.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat ArcelorMittal Distribution Solutions onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kan worden gesteld voor enige informatie, inhoud, dienst of elementen die beschikbaar zijn op de internet sites van derden of afkomstig zijn van internetbronnen van derden, noch voor enige schade, vermeend of werkelijk, die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze informatie, inhoud, dienst of elementen die beschikbaar zijn op de internet sites van derden of afkomstig zijn van internetbronnen van derden.

Elke gebruiker die toegang heeft tot de diensten van derden is uitsluitend onderworpen aan de bijzondere voorwaarden voor gebruik en/of verkoop die van toepassing zijn op de diensten van derden.

Het moet worden opgemerkt dat de sites die hyperlinks bevatten naar deze sites niet onder de controle staan van ArcelorMittal Distribution Solutions, die elke aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites afwijst.

 

Artikel 4 - Intellectueel eigendom

 

4.1. Intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de inhoud van de sites van ArcelorMittal Distribution Solutions

Alle elementen van de ArcelorMittal Distribution Solutions-sites (voornamelijk de structuur, alle teksten, foto's, video's, gegevens, verbeeldingen, logo's, merkillustraties en andere gereproduceerde elementen) zijn gereserveerd en beschermd onder intellectuele eigendomsrechten voor België en/of de hele wereld.

ArcelorMittal Distribution Solutions verleent de gebruiker de onvervreemdbare, onbaatzuchtige, niet-exclusieve, persoonlijke en privé-vergunning om de diensten en de sites uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken, in strikte naleving van de gebruiksvoorwaarden die zijn vastgesteld in deze algemene voorwaarden van gebruik.

Elk ongeoorloofd gebruik van alle of een deel van de elementen van de diensten en sites kan leiden tot juridische stappen.

 

4.2. Intellectuele eigendomsrechten betreffende de bijdragepagina's

Elke gebruiker garandeert aan ArcelorMittal Distribution Solutions dat hij de nodige rechten heeft om de inhoud en commentaren die hij online plaatst via de bijdragefunctionaliteiten te publiceren en/of te delen. Rechten worden verstaan als de rechten die zijn gedekt door het Belgische Wetboek van Intellectuele Eigendom, met name auteursrechten en intellectuele eigendom betreffende handelsmerken, tekeningen of modellen op elk bestaand of toekomstig medium.

ArcelorMittal Distribution Solutions kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld op basis van de gebruikersinhoud en/of commentaren die online geplaatst kunnen zijn door een gebruiker die niet de houder is van de rechten die nodig zijn voor de online publicatie van de hierboven genoemde betwiste gebruikersinhoud.

Alle gebruikers staan vrijblijvend, gratis en niet exclusief, hun rechten af ten behoeve van ArcelorMittal Distribution Solutions en voor de gehele duur van de intellectuele eigendomsrechten vanaf de overdracht door welk middel dan ook van hun gebruikersinhoud en commentaren, en met name hun literaire en artistieke eigendom, het recht om te reproduceren, weer te geven, te kopiëren, te beschikken, te wijzigen, opnieuw te publiceren, te communiceren, te verspreiden, aan te passen en meer algemeen te exploiteren alle of een deel van de gebruikersinhoud en commentaren op de ArcelorMittal Distribution Solutions-sites en alle bijbehorende diensten voor de bevordering van de activiteiten van die websites.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk en accepteert dat bepaalde gebruikersinhoud mogelijk enkel voor de technische noodzaken van de toegestane exploitaties wordt opnieuw geformatteerd. De gebruiker erkent uitdrukkelijk en accepteert dat geen enkele exploitatie van de gebruikersinhoud en opmerkingen die binnen het kader van de huidige Algemene Voorwaarden voor Gebruik zijn toegestaan, recht op vergoeding (in natura of in geld) mag geven.

 

4.3. Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot handelsmerken

Het gebruik en de kopie van namen en/of afbeeldingen die door ArcelorMittal Distribution Solutions en de bedrijven in de groep ArcelorMittal Distribution Solutions zijn ingediend, is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming. Over het algemeen kan elke ongeoorloofde reproductie van handelsmerken, productnamen, diensten of bedrijven die op de sites van ArcelorMittal Distribution Solutions worden genoemd, leiden tot juridische actie.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid en garantie

 

De gebruiker erkent dat ArcelorMittal Distribution Solutions zich verplicht tot het aanbieden van de diensten en zal zijn uiterste best doen om de toegankelijkheid van de sites en de diensten te garanderen. Deze toegankelijkheid kan onderbroken worden voor onderhoud of upgrading, om de juiste werking van de sites te waarborgen, zonder dat ArcelorMittal Distribution Solutions verplicht is om gebruikers vooraf op de hoogte te stellen.

Bijvoorbeeld, ArcelorMittal Distribution Solutions biedt geen garantie voor risico's van onderbreking of storingen in verband met de online verbinding, verstopping van netwerken en/of computer systemen, inbraak door onbevoegde derden en besmetting door virussen die in deze netwerken en diensten circuleren.

ArcelorMittal Distribution Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld als de onderbreking of verandering in de kwaliteit van de sites en diensten is veroorzaakt door het onverwachte optreden van een geval van overmacht. In het bijzonder zullen de volgende gevallen worden beschouwd als gevallen van overmacht: uitzonderlijk slechte weersomstandigheden, natuurrampen, branden en overstromingen, blikseminslag, aanvallen, onderbreking en blokkering van elektronische telecommunicatienetwerken, schade veroorzaakt door virussen waarvoor de beveiligingsmiddelen op de markt niet in staat zijn om ze te elimineren, evenals enige wettelijke of reglementaire verplichting of verplichting tot openbare orde die wordt opgelegd door de bevoegde autoriteiten en die de huidige Algemene Voorwaarden van Gebruik substantieel wijzigt, of elk ander geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenis, zoals gedefinieerd door de wetgeving in kracht en de jurisprudentie van het Franse Hof van Cassatie.

ArcelorMittal Distribution Solutions doet haar uiterste best om de waarheid en nauwkeurigheid van de informatie op alle websites te garanderen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun onjuistheid of voor hun gebruik of interpretatie door gebruikers.

In het algemeen verleent de gebruiker ArcelorMittal Distribution Solutions een ontheffing tegen elke aanvraag of juridische actie door een persoon en de mogelijke financiële gevolgen daarvan, die zijn gebaseerd op of direct of indirect resulteren uit zijn manipulatieve handelingen, of die het gevolg zijn van het gebruik van de websites, evenals tegen elke vermeende schending van de Algemene Voorwaarden of de van toepassing zijnde regelgeving, en verleent de gebruiker ArcelorMittal Distribution Solutions een ontheffing tegen elke aanvraag, inclusief eventuele daaruit voortvloeiende geschillen. Deze garantie omvat eventuele verschuldigde vergoedingen, evenals advocatenkosten en juridische kosten binnen een redelijk limiet.

 

Artikel 6 - Beperking van aansprakelijkheid

 

ArcelorMittal Distribution Solutions garandeert niet de prestatie en veranderingen van de sites en diensten die kunnen optreden, gezien de kwaliteit van het internet en/of de technische configuraties, die niet onder haar controle staan.

ArcelorMittal Distribution Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade, waaronder verlies van winst, klanten, gegevens of enige andere verlies van onzichtbaar vermogen, verlies van winst of enig ander verlies of schade die kan optreden als gevolg van het gebruik of juist de onbereikbaarheid van de sites, zelfs als ArcelorMittal Distribution Solutions op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Indien ArcelorMittal Distribution Solutions aansprakelijk wordt gesteld als gevolg van het niet nakomen van één van haar verplichtingen onder deze algemene gebruiksvoorwaarden, is schadevergoeding niet van toepassing op meer dan direct, persoonlijk en vastgesteld schade, met uitdrukkelijke uitsluiting van schadevergoeding voor alle indirecte en immateriële schade en nadeel, zoals financiële schade, commerciële schade, verlies aan exploitatie en omzet, verlies aan gegevens.

 

Artikel 7 - Afzonderlijkheid

 

Elke gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van Gebruik zal geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Indien nodig, zullen de partijen zich inspannen om de bepaling in kwestie te vervangen door een geldige en uitvoerbare clausule die het oorspronkelijke doel van de bepaling in kwestie zo nauw mogelijk nadert.

 

Artikel 8 - Geen verklaring van afstand

 

Het feit dat ArcelorMittal Distribution Solutions in uitzonderlijke gevallen niet invoert naleving van een bepaling die deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden van Gebruik, mag op geen enkele wijze worden opgevat als een toekomstige verklaring van afstand.

 

Artikel 9 - Rechtszaak en toepasselijk recht

 

Deze Algemene Voorwaarden van Gebruik, evenals de tussen de partijen bestaande verhouding, worden in hun geheel en uitsluitend beheerst door de bepalingen van het Belgische recht.